Disclaimer

Baker & McKenzie Amsterdam N.V. is lid van Baker McKenzie International, een Zwitserse Verein waarvan vennootschappen over de gehele wereld lid zijn. In overeenstemming met de in de professionele dienstverlening gebruikelijke terminologie wordt met de term “partner”, personen bedoeld die partner zijn van een dergelijke vennootschap of een daaraan gelijkwaardige functie bekleden. De term “kantoor” wordt gebruikt om te verwijzen naar een vestiging van een dergelijk vennootschap.

De websites van Baker McKenzie zijn uitsluitend ter informatie bedoeld. Niets op de sites dient zodanig te worden opgevat dat daarmee tussen de bezoeker van de site en Baker McKenzie een zakelijke relatie ontstaat, of dat daarmee juridisch advies voor een bepaalde kwestie wordt gegeven. De bezoeker van de site is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van dergelijk advies bij zijn/haar eigen juridisch adviseur.

Cliënten of overige bezoekers van de site dienen – zonder behoorlijk juridisch of ander professioneel advies aangaande de specifieke feiten en omstandigheden van het betreffende geval in te winnen – niet op basis van op de websites van Baker McKenzie opgenomen informatie te handelen of juist niet te handelen.

Aanduiding auteursrecht en verveelvoudiging

Copyright © 2016, Baker McKenzie
Alle rechten voorbehouden.

De gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, in welke vorm dan ook, van de content van de websites van Baker McKenzie is – behalve uitsluitend voor persoonlijk gebruik – verboden. De bewuste content mag niet opnieuw worden gekopieerd en aan derden worden doorgegeven. Eventueel aan een bepaalde persoon gegeven toestemming voor het opnieuw kopiëren van de bedoelde content houdt geen toestemming in voor de gehele of gedeeltelijke opname van materiaal in een werk of publicatie, ongeacht of zulks op papier, elektronisch of in enigerlei andere vorm geschiedt.

Verklaring inzake gebruik persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Het is de bedoeling van Baker McKenzie om u zoveel mogelijk controle te geven over uw persoonlijke gegevens. In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder dat u aan ons bekend maakt wie u bent of zonder informatie over uzelf te onthullen. Het kan echter voorkomen dat wij gegevens van u nodig hebben (zoals uw naam en e-mailadres), bijvoorbeeld om met u te kunnen corresponderen of om u een abonnement te kunnen geven. Als u besluit om ons via internet persoonlijke gegevens te verstrekken, dan is het onze bedoeling om u te laten weten op welke wijze wij van die gegevens gebruik zullen maken. Indien u ons duidelijk maakt dat u niet wilt dat de betreffende gegevens als basis zullen dienen voor nader contact met u, dan houden wij daar rekening mee.

Wij registreren wèl de domeinen waarvandaan onze site bezocht wordt. Deze gegevens worden door ons geanalyseerd om trends te kunnen vaststellen en data te kunnen verzamelen. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Promotionele e-mails

Als u een promotionele e-mail van Baker McKenzie ontvangt, dan is uw e-mailadres bij ons geregistreerd als adres van een persoon die dat adres uitdrukkelijk heeft opgegeven ten behoeve van de ontvangst van informatie in de toekomst (u heeft zich expliciet voor dit type communicatie aangemeld of opgegeven), of er is sprake van een reeds bestaande relatie tussen u en Baker McKenzie.

Zonder uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens door ons niet doorgegeven, verkocht dan wel verhuurd, tenzij er sprake is van een gerechtelijk bevel daartoe.

De door u aan ons verstrekte informatie staat uitsluitend ter beschikking aan die werknemers die deze informatie ten behoeve van aan u te versturen promotionele e-mailberichten beheren, alsmede aan ingehuurde dienstverleners, ten behoeve van de verlening van aan onze communicatie met u gerelateerde diensten.

Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen als bescherming tegen verlies, misbruik dan wel wijziging van uw gegevens.

In al onze promotionele e-mails is een optie opgenomen waarmee u zich voor die e-mails of voor alle door Baker McKenzie verstuurde promotionele e-mails kunt afmelden. Daartoe kunt u de aanwijzingen in de door u ontvangen e-mail volgen. Mocht u ongewenste e-mail van Baker McKenzie hebben ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om de betreffende e-mail door te sturen naar: unsubscribe@bakernet.com.

Let op: Indien u een ‘Reply’ stuurt aan een Baker McKenzie-adres in een van onze promotionele e-mails, zal daardoor geen zakelijke relatie met ons ontstaan. Wij verzoeken u vriendelijk om ons geen informatie te sturen die u of iemand anders als vertrouwelijk of geheim aanmerkt, tenzij wij er eerst mee hebben ingestemd om voor u in de betreffende kwestie als advocaat op te treden. Alle informatie die u ons zendt voordat wij ermee hebben ingestemd om voor u als advocaat op te treden, kan niet tegen openbaarmaking worden beschermd.

Zakelijke relaties

Op de websites van Baker McKenzie zijn links naar andere websites opgenomen. Baker McKenzie is niet verantwoordelijk voor de wijze van omgang met persoonlijke gegevens door en/of de content van die websites.

Cookies

Er kunnen eventueel ‘cookies’ worden toegepast, om u vanaf een website aan u aangepaste informatie toe te sturen. Een cookie is een gegevenselement dat een website aan uw browser kan versturen. Uw browser kan de cookie vervolgens op uw systeem opslaan. De websites van Baker McKenzie maken gebruik van cookies, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn als u onze site een volgende keer bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt als u een cookie krijgt aangeboden, zodat aan u de gelegenheid wordt geboden om te bepalen of u de cookie wel of niet wenst te ontvangen.

De afdeling Business Development & Communications van Baker & McKenzie Amsterdam N.V. te Amsterdam (NL), is verantwoordelijk voor de inhoud van dit document.