Privacy statement

*english version below

1.Indentiteit

De verantwoordelijke voor deze website is Baker McKenzie Amsterdam N.V. ( “Baker McKenzie”), Claude Debussylaan 54, 1082 MD, te Amsterdam. Baker McKenzie is bereikbaar via recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com

2. Doeleinde

Baker McKenzie is er als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor verantwoordelijk dat de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens door Baker McKenzie worden verwerkt voor werving en selectiedoeleinden voor vacatures binnen Baker McKenzie en dat uw gegevens gedurende de periode van één jaar door ons worden bewaard.

3. Gevraagde informatie

Teneinde in aanmerking te komen voor een vacature binnen Baker McKenzie is registratie middels het solicitatieformulier verplicht. Sollicitanten zijn verplicht de navolgende informatie op te geven: voornaam en achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mail adres, woonplaats, telefoonnummer en curriculum vitae. Alle overige door u verstrekte persoonsgegevens zijn facultatief.

4. Ontvangers

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die noodzakelijkerwijs bij het werving en selectieproces zijn betrokken.

5. Rechten Sollicitanten

Sollicitanten die zich via het sollicitatieformulier registreren geven daarmee ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Baker McKenzie. Iedereen kan zich tot de afdeling Human Resources van Baker McKenzie wenden met het verzoek om inzage van de met betrekking tot hem/haar verwerkte persoonsgegevens. Voorts kan hij/zij Baker McKenzie verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van werving en selectie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Iedereen kan zijn/haar toestemming ook te allen tijde intrekken.

6. Privacy vragen

Vragen over het privacybeleid van de website kunnen per post aan Baker McKenzie worden gesteld of per e-mail worden verzonden aan recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com

7. Beveiliging

Voor de registratie als sollicitant gebruikt Baker McKenzie een beveiligd protocol. De aldus verkregen gegevens worden door Baker McKenzie opgeslagen in een database, welke adequaat beveiligd is tegen ongeoorloofd gebruik door derden.

8. Bewaartermijn

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

ENGLISH VERSION

1. Identity

The entity responsible for this website is Baker & McKenzie Amsterdam N.V. (“Baker McKenzie”), Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam. Baker McKenzie can be reached via email at recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com

2. Purpose

Baker McKenzie is responsible, for the purposes of the Data Protection Act, for ensuring that the information you provide is in accordance with the law and in a proper and careful manner. By sending the application form, you agree that your personal data can be processed by Baker McKenzie for recruitment purposes in relation to jobs at Baker McKenzie, and that your data will be kept by us for one year.

3. Requested information

In order to qualify for a vacancy at Baker McKenzie, registration is required through the application form. Applicants are required to provide the following information: first and last name, date of birth, gender, email address, telephone number, and curriculum vitae. All other personal data you provide are optional.

4. Recipients

Your information will only be provided to those, including third parties, necessarily involved in the recruitment and selection process.

5. Rights Candidates

Candidates who registered through the application unambiguously consent to the processing of their personal data by Baker McKenzie. Anyone can apply to the Human Resources department of Baker McKenzie with a request to inspect his/her personal data processed. They can further ask Baker McKenzie to correct, supplement, delete or block such data if they are factually incorrect, if it is for the purpose of recruitment and selection, if the information is incomplete or irrelevant, or if it is otherwise processed in violation of a legal requirement. Everyone can choose for his/her consent to be withdrawn at any time.

6. Privacy Questions

Questions can be asked at Baker McKenzie about the privacy policy of the website by mail or by e-mail to recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com

7. Security

For registration as a candidate, Baker McKenzie is using a secure protocol. The data obtained by Baker McKenzie is thus stored in a database which is adequately protected against unauthorized use by third parties.

8. Retention

The personal information you provide will be deleted one year after the application process, unless you give permission to store this data for a longer period.

_________________________________________________________
Baker McKenzie Amsterdam N.V. has its registered office in
Amsterdam, the Netherlands, and is registered with the Trade
Register under number 34208804. Baker McKenzie Amsterdam N.V.
is a member of Baker McKenzie International, a Swiss Verein.
_________________________________________________________